Středisko následné lůžková péče (SNLP), odd. sociálních služeb

Kontakt

Lékaři tel. 556 870 201
Staniční sestra tel. 556 870 196

Sociální pracovnice

a sestry

tel. 556 870 161
Umístění přízemí polikliniky
Budova A - vchod od parku

Ordinační hodiny

Nepřetržitý provoz 24 hodin denně.

Návštěvní hodiny

Pondělí 10:00 - 17:00
Úterý 10:00 - 17:00
Středa 10:00 - 17:00
Čtvrtek 10:00 - 17:00
Pátek 10:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 17:00

Personál

Primář SNLP

Lékař

MUDr.Dagmar Palasová

MUDr. Petr Barabáš

Staniční
sestra
SNLP

Bc. Šárka Jandová
Vedoucí
sestra

Kateřina Hyklová

Sociální
pracovnice


Mgr. Romana Závodská, Dis

 

Formuláře ke stažení

DokumentPoznámka
Žádost o poskytování sociální služby - formulář editovatelné PDF
Potvrzení lékaře - formulář editovatelné PDF
Seznam osobních věcí pro uživatele soubor PDF

 

Návštěvy mimo návštěvní dobu umožněny po domluvě s ošetřujícím lékařem, nebo vedoucí sestrou.

Žádáme kontaktní osoby uživatele, aby byli k zastižení na jejich uvedeném telefonním čísle.

Lékaři podávají informace o zdravotním stavu uživatele:
• telefonicky PO, ST, PÁ 13:00 do 14:30 hod.
• osobně ÚT, ČT 13:00 do 14:30 hod.

Sociální pracovnice podává informace:
osobně, telefonicky PO, ÚT, ST, PÁ  8:00 do 11:30 hod.

Charakteristika

Středisko následné lůžkové péče provozuje od roku 2016 pobytovou sociální službu ve zdravotnickém zařízení s celkovou kapacitou 13 registrovaných lůžek. Služba je poskytována dle § 52 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Pobyt na tzv. zdravotně sociálním lůžku je dočasným řešením  situace uživatele, a proto je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže být zajištěna v přirozeném sociálním prostředí nebo jiným typem sociální služby (terénní, ambulantní nebo pobytové).

Podmínky přijetí do zařízení

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, závislé na péči druhé osoby, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, již nevyžadující lůžkovou zdravotní péči. Služba je primárně určena pacientům z oddělení zdravotních lůžek SNLP Therápon 98. Přijímáni jsou převážně senioři, ale i mladší uživatelé s různými typy zdravotního postižení a omezení.

Přijetí do zařízení probíhá na základě podání Žádosti o poskytování sociální služby.
Před podáním žádosti probíhá jednání sociální pracovnice z oddělení zdravotních nebo sociálních lůžek s žadatelem a jeho blízkou osobou či zástupcem (opatrovníkem, zmocněncem) za účelem řešení sociální situace a další návazné péče o žadatele.
V případě, že jsou splněny podmínky pro budoucí přijetí žadatele, podá si žadatel nebo jeho zástupce žádost.
Po podání žádosti je provedeno sociální šetření/jednání s žadatelem nebo jeho blízkou osobou či zástupcem z důvodu zjištění jaký druh a v jakém rozsahu žadatel péči potřebuje.

Při uvolnění zdravotně sociálního lůžka je žadatel, příp. jeho zástupce o termínu přijetí informován sociální pracovnicí.
Před přijetím žadatele a podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby je zapotřebí předložit sociální pracovnici tyto doklady:

 • občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny žadatele,
 • doklad o výši příjmu žadatele za účelem zjištění zda výše příjmu dostačuje na úhradu ubytování a stravy (ze zákona musí uživateli zůstat 15% z celkové výše příjmu, tzv. kapesné);
 • dohoda o úhradě a spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování sociální služby, v které se rodina nebo zástupce zavazují uhradit náklady v případě, že žadatel nemá v daný měsíc žádný příjem nebo jeho příjem na plnou úhradu nedostačuje;
 • rozhodnutí úřadu práce o přiznání příspěvku na péči,
 • potvrzení lékaře, pokud žadatel není schopen ze zdravotních důvodů samostatně jednat při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby;
 • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka žadateli, pokud byl vydán.

Při přijetí je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem a uživatelem na 6 měsíců. Pokud přetrvávají důvody pro poskytování sociální služby a kapacita zařízení to dovoluje, lze po oboustranné písemné dohodě pobyt max. 1x prodloužit.

Důležitá je spolupráce s rodinou v zájmu zajištění potřeb uživatele při poskytování sociální služby, např. vyzvednutí léčiv, doprovod na lékařské vyšetření.

Nezbytná je aktivní spoluúčast rodiny k zajištění návazné péče o uživatele v domácím prostředí nebo terénní, ambulantní či jinou pobytovou sociální službou.

Podporujeme udržení a rozvoj sociálních vazeb s rodinou i přáteli uživatele.

Služby poskytované našim uživatelům:

 • základní sociální poradenství – poskytování informací k řešení nepříznivé sociální situace uživatele, např. informace s kontakty na návazné sociální služby terénní, ambulantní či pobytové; informace k vyřízení příspěvku na péči a jeho zvýšení; kontakty na sociální odbory a další související úřady apod.;
 • poskytnutí ubytování - v 1 až 2 lůžkových pokojích; včetně úklidu, praní, žehlení prádla a drobných oprav;
 • poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
 • pomoc při osobní hygieně – mytí a koupání; péče o vlasy, kůži, nehty a dutinu ústní; péče o inkontinentní uživatele a pomoc při použití podložní mísy/WC;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podpora a pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesunu na vozík, chůzi, vstávání a uléhání do lůžka, polohování imobilních uživatelů; pomoc při prostorové orientaci a pohybu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů a při upevňování či obnovení styku s rodinou i přáteli uživatele (např. používání telefonu/mobilního telefonu, psaní dopisu, komunikace přes Skype za použití tabletu);
 • sociálně terapeutické činnosti - aktivity k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění; podpora vzájemných soc. kontaktů mezi uživateli (např. pobyt ve venkovním prostředí, zájmové činnosti, společenské hry, rozhovory, předčítání, „posezení“ na různá témata);
 • aktivizační činnosti - nácvik a upevňování stabilní chůze, stimulace i cvičení s míčem, trénink paměti a jemné motoriky, masáže, prvky bazální stimulace a aromaterapie;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je zajištěna:

 • zdravotní a ošetřovatelská péče - zdravotní péče v zařízení je celodenně zajištěna kvalifikovaným personálem dle ordinací  lékařů. Pokud to vyžaduje zdravotní stav uživatele, využíváme služeb ambulantních specialistů. Při zhoršení zdravotního stavu je uživatel přeložen  do zdravotnického zařízení;
 • rehabilitace - zahrnuje především nácvik chůze a kondiční cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka. Uživatelé mohou za zvýhodněné ceny využívat služeb rehabilitačního centra Therápon Aqua;
 • psychosociální pomoc - uživatelé dlouhodobě pobývající v zařízení často trpí osamělostí, zvlášť uživatelé bez rodinného zázemí. Podporujeme činnost dobrovolníků, kteří s uživateli tráví volný čas a rozvíjejí jejich zájmy;
 • duchovní péče - kněz navštěvující zařízení zabezpečuje uživatele po duchovní stránce, nabízí rozhovory a udílení svátostí;
 • kadeřnice a pedikérka – služba hrazená uživatelem.

Cena poskytovaných služeb:

 • úkony péče jsou hrazeny částkou přiznaného příspěvku na péči,
 • maximální výši úhrady za poskytnutí ubytování a stravování stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb.
 • strava: 255,- Kč/den
 • ubytování 305,- Kč/den
 • tv poplatek: 50,- až 100,- Kč/měsíc

Nejčastější důvody odmítnutí uživatele:

 • zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá;
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • péče o osobu může být zajištěna rodinou a domácí péčí,
 • osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou pomoc, speciální lékařské vybavení nebo hospitalizaci v nemocnici;
 • osoba s infekční nemocí v akutním stádiu,
 • osoba zneužívající omamné a návykové látky,
 • osoba nebezpečná a agresivní vůči ostatním uživatelům nebo personálu,
 • osoba s poruchou chování, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití;
 • osoba mobilní, současně trpící těžkou poruchou orientace (nejsme uzavřeným oddělením).

Poslání zařízení

Posláním našeho zařízení je poskytovat podporu a péči dospělým osobám, především propuštěným pacientům z následné lůžkové zdravotní péče Therápon 98.. Zdravotní stav uživatelů již nevyžaduje pobyt na zdravotním lůžku, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí či jiným poskytovatelem sociální služby.

Největší část uživatelů tvoří starší senioři, u kterých se projevují nepříznivé symptomy chronických onemocnění typických pro pokročilejší věk. Zařízení se však nezaměřuje pouze na tuto věkovou skupinu osob. Pro poskytování služeb je rozhodující, zda jde o osobu závislou na péči druhé osoby.

Naši uživatelé procházejí složitým životním obdobím a naším přáním je, aby důstojně a podle možností uživatele aktivně prožili dobu než bude jejich sociální situace vyřešena.

Cílová skupina

 • osoby se sníženou soběstačností při zabezpečování základních životních a sociálních potřeb, s omezenou schopností sebeobsluhy a péčí o domácnost;
 • dlouhodobě ležící osoby vyžadující stálý dohled a kompletní ošetřovatelskou péči.

Cíle služby

 • zmírňovat důsledky nemoci a ztráty soběstačnosti, aby uživatel mohl žít důstojně a beze strachu z nejistot vyplývajících z jeho situace;
 • vytvořit příjemné prostředí přibližující se domácímu prostředí,
 • pomoc uživateli, jeho blízké osobě či zástupci se zajištěním navazující péče v domácím prostředí s případným využitím terénních, ambulantních služeb nebo péče v domovech pro seniory, pro zdravotně postižené apod..

Cesty k dosažení cílů

 • podpora uživatele při rozvoji a udržení soběstačnosti formou rehabilitace, aktivizace tělesných a duševních funkcí;
 • uspokojování psychických a duchovních potřeb uživatelů.
 • péče prováděná s úctou a respektem,
 • individuální přístup, zachování vlastní vůle uživatele;
 • podpora přirozených rodinných vazeb,
 • spolupráce s příbuznými, vedení rodinných příslušníků k zodpovědnému přístupu při řešení nepříznivé situace jejich blízkého v důsledku ztráty soběstačnosti;
 • kontakt s odbory sociálních věcí a poskytovateli sociálních služeb,
 • poskytování poradenství.

Principy služby

 • péče prováděná s úctou  – každý člověk je jedinečná bytost se svým životním příběhem.
 • péče s respektem k jeho právům, názorům, vlastní identitě sebeuvědomění, svobodné vůli;
 • individuální přístup k uživatelům,
 • komplexnost služby – spojení sociální a ošetřovatelské služby, naplňování psychických i duchovních potřeb;
 • diskrétnost – taktnost, dodržování mlčenlivosti o uživateli služeb, zachování svěřených informací v tajnosti a ohleduplnosti;
 • spolupráce –  s rodinou uživatele i ostatními poskytovateli sociálních služeb.

Omezení poskytované služby

 • zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá;
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • péče o osobu může být zajištěna rodinou a domácí péčí,
 • osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou pomoc, speciální lékařské vybavení nebo hospitalizaci v nemocnici;
 • osoba s infekční nemocí v akutním stádiu,
 • osoba zneužívající omamné a návykové látky,
 • osoba nebezpečná a agresivní vůči personálu nebo ostatním uživatelům,
 • osoba s poruchou chování, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití;
 • osoba mobilní, současně trpící těžkou poruchou orientace (nejsme uzavřeným odd.).

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.