GDPR - zásady ochrany osobních údajů

 

Informace ke zpracování osobních dat

THERÁPON 98, a.s. se sídlem Štefánikova 1301/4, 74221 Kopřivnice, IČ 25399195 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

THERÁPON 98, a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat THERÁPON 98, a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email therapon98@therapon98.cz nebo na sídlo naší společnosti:

THERÁPON 98, a.s.
Štefánikova 1301/4
74221 Kopřivnice

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od THERÁPON 98, a.s. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. THERÁPON 98, a.s. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od THERÁPON 98, a.s. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak THERÁPON 98, a.s. zpracovává následující osobní údaje: kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Poskytování zdravotních a ostatních služeb

Zdravotní dokumentace
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ano
Právní titul - Zákonná povinnost
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Adresa zákonného zástupce (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotnická dokumentace dle § 53 odst. 2 písm. a) a g) (Citlivý údaj - Zdravotní stav)
Účel zpracování - vedení zdravotní dokumentace pacientů - chorobopisy dle zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.)
Doba zpracování - 100 let
Zpracovatelé - IT, Zdravotní dokumentace, RTG snímky
Příjemci - Zdravotní dokumentace, Státní úřady

Přepravní listy
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje -Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotnická dokumentace dle § 53 odst. 2 písm. a) a g) (Citlivý údaj - Zdravotní stav)
Účel zpracování - přeprava pacientů
Doba zpracování - 10 let

Smlouva o poskytování sociální služby
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje - Adresa zákonného zástupce (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno, příjmení a telefon druhé kontaktní osoby (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotnická dokumentace dle § 53 odst. 2 písm. a) a g) (Citlivý údaj - Zdravotní stav)
Účel zpracování - poskytování sociálních služeb
Doba zpracování - 10 let

Evidence důchodů
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)
Účel zpracování - evidování výplat důchodů
Doba zpracování - 10 let

 

Kategorie: Ekonomika

Příjmové doklady
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Zákonná povinnost
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování - dle zákona o účetnictví potvrzení o příjmu hotovosti
Doba zpracování - 10 let
Zpracovatelé - IT, Zdravotní dokumentace, Rezervační systém
Příjemci - Státní úřady

Smlouva s dodavateli a odběrateli
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Fakturační adresa (Osobní údaj), Jméno a Příjmení OSVČ (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - dodavatelské vztahy
Doba zpracování - 10 let po ukončení smlouvy

Účetní doklady
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Zákonná povinnost
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Fakturační adresa (Osobní údaj), Jméno a Příjmení OSVČ (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Odběratelské číslo (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - vedení účetnictví, skladu a přepravy
Doba zpracování - 10 let

 

Kategorie: Zaměstnanci

Uchazeči
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Další kvalifikace a zkušenosti (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jiný současný pracovní poměr (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon soukromý (Osobní údaj), Předchozí pracovní poměry do kdy do kdy (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj)
Účel zpracování - nábor nových zaměstnanců
Doba zpracování - 3 měsíce

 

Kategorie: Internet

Cookies
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - Cookies (Osobní údaj)
Účel zpracování - provoz webových stránek, statistické účely
Doba zpracování - 30 dnů

Google analytics
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - Cookies (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj)
Účel zpracování - vyhodnocování chování uživatelů na internetových stránkách
Doba zpracování - 14 měsíců

 

Kategorie: Administrativa

Firemní zápisy
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Zákonná povinnost
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování - valné hromady, dozorčí rada, představenstvo, porady
Doba zpracování - po dobu existence společnosti

Interní telefonní seznam
Údaje byly získány od jiného subjektuNe
Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údaje - Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - kontakty na zaměstnance a partnery
Doba zpracování - po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Kategorie: Doprava

GPS pozice aut
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - GPS pozice (Osobní údaj), RZ / SPZ (Osobní údaj)
Účel zpracování - elektronická evidence jízd pomocí GPS, zabezpečení aut proti neoprávněným jízdám a zcizení
Doba zpracování - 10 let

Kategorie: Komerční služby

Nájemní smlouvy
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - smlouvy s nájemníky
Doba zpracování - 10 let po ukončení smluvního vztahu

Karta Therapon Aqua
Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne
Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - abonentní karty do Therapon Aqua
Doba zpracování - po dobu držení karty proti kauci
Zpracovatelé - Rezervační systém

Jméno, Příjmení, datum narození - údaj zpracovávaný z důvodu jednoznačné identifikace klienta

Název zaměstnavatele - údaj zpracovávaný pouze u klientů čerpajících v našem zařízení zaměstnanecké benefity

Telefonní číslo - údaj zpracovávaný​ z důvodu nutné komunikace s klientem v případě nezbytných změn v rezervacích z provozních či technických příčin

e-mail - nepovinný údaj, zpracovávaný zejména u klientů využívajících on-line rezervační systém z důvodu komunikace systému s klientem v případech poptávaných klientem samým - zapomenutí hesla, informace o nečerpaném kreditu.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 


Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne úterý, 24. července, 2018.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.