Postup při podání stížnosti

1) Připomínky a stížnosti proti poskytovateli zdravotnických služeb může podat:

  • pacient
  • zákonný zástupce
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

2) Stížnost musí být podaná písemně v listinné nebo elektronické podobě, která musí obsahovat identifikační údaje odesílajícího - jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

3) Písemná stížnost musí být podána na adresu: MUDr. Pavel Holaň, Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu:holan.pavel@therapon98.cz


4) Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

5) Naše zdravotnické zařízení postupuje podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

6) Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Relaxační část AQUA komplexu

Saunování má zejména preventivní účinek. Napomáhá klidnější činnosti srdce, prohlubuje a uvolňuje dýchací cesty, bolesti kloubů a svalů ustoupí. Stejně tak utiší Vaše podrážděné nervy, migrénu či nervozitu.