Postup při podání stížnosti

1) Připomínky a stížnosti proti poskytovateli zdravotnických služeb může podat:

  • pacient
  • zákonný zástupce
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

2) Stížnost musí být podaná písemně v listinné nebo elektronické podobě, která musí obsahovat identifikační údaje odesílajícího - jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

3) Písemná stížnost musí být podána na adresu: MUDr. Pavel Holaň, Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu:holan.pavel@therapon98.cz


4) Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

5) Naše zdravotnické zařízení postupuje podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

6) Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu.

Víte že si můžete pronajmout soukromě whirlpool?


Rehabilitační část AQUA komplexu

Nabízí zázemí hydromasážních van umožňujících pod dohledem odborného pracovníka regenerovat celé tělo pomocí perličkové, vířivé či podvodní masáže.